Indledning til 2017-udgaven
 
Turneringsbridge gennemgår en løbende udvikling, og World Bridge Federation (WBF) har derfor givet sin lovkomite som kommissorium at gennemgå og opdatere bridgelovene mindst en gang hvert årti.
 
Den seneste gennemgang blev påbegyndt for fem år siden, og den er den hidtil mest omfattende. Forslag og kommentarer er blevet indhentet fra interesserede enkeltpersoner og fra nationale bridgeforbund og zoneforbund.
 
Komiteen sammenholdt alle disse bidrag med de relevante paragraffer og gennemgik dem grundigt. Komiteens møder blev holdt ved en række WBF-mesterskaber, og der er udvekslet tusinder af e-mailbeskeder i løbet af de fem år.
 
Lovenes formål er som i tidligere udgaver. De definerer den korrekte fremgangsmåde, og de sørger for passende opretning, når noget går galt. Det primære hensyn er ikke at straffe uregelmæssigheder, men at berigtige situationer, hvor ikke-fejlende spillere ellers kunne blive skadet. Spillerne bør som en selvfølge være rede til at acceptere enhver berigtigelse, straf eller anden afgørelse.
 
I 2007-udgaven blev der startet en tendens til at give turneringslederen mere omfattende bemyndigelse til at skønne. Denne tendens er udviklet yderligere, og der er gjort en indsats for, at lovene skal være lettere at fortolke. Lovkomiteen agter at udgive et sæt officielle kommentarer til lovene med eksempler til støtte for denne indsats.
 
Ordene »kan«, »bør« og »skal« har en veletableret særlig betydning i lovene. »Kan« betyder, at det ikke er forkert at lade være. »Bør« betyder, at det er et lovbrud at lade være, og at den, der overtræder bestemmelsen, udsætter sig selv for berigtigelse, men som oftest ikke for straf. »Skal« betyder, at det er et lovbrud at lade være, og at den, der overtræder bestemmelsen, ikke bare udsætter sig selv for berigtigelse, men ofte tillige for straf. Når ingen af disse ord bruges, er der tale om en definition af den korrekte fremgangsmåde uden antydning af, at et lovbrud bør straffes. Tilsvarende er »må ikke« udtryk for et egentligt forbud, mens en overtrædelse af »bør ikke« som oftest ikke medfører straf.
 
Denne indledning og de efterfølgende definitioner skal opfattes som en del af lovene. Når det har mening i sammenhængen, dækker udtryk i flertal også tilfælde, der kunne have været udtrykt i ental, og omvendt.
 
 
 
Definitioner
 
ALERT – signal, hvis form kan fastsættes af den regulerende myndighed, og som gør modstanderne opmærksom på, at de måske har brug for en forklaring.
 
ANNULLERET – se taget tilbage.
 
BEKENDE – spille et kort til i den udspillede farve.
 
BENÆVNELSE – sans eller farve, angivet i et bud.
 
BERIGTIGELSE – de tiltag, som afhjælper en uregelmæssighed, som turneringslederen er blevet opmærksom på.
 
BLINDE, den – spilførers makker, som bliver den blinde, når åbningsudspillet er vendt, og som ophører med at være den blinde, når spillet er slut.
 
BLUFFMELDING – bevidst, markant vildledende melding, hvad angår honnørstyrke og/eller farvelængde.
 
BONUSPOINT – alle spilpoint vundet ud over trækværdien (se § 77).
 
BORDET – spilførers makkers kort, når de er lagt ned på bordet efter åbningsudspillet.
 
BUD – melding, der forpligter til mindst at vinde et bestemt antal træk i en angiven benævnelse.
 
DBf – Danmarks Bridgeforbund.
 
DELKONTRAKT – 90 eller færre spilpoint i trækværdi, vundet i ét spil (se § 77).
 
DELTAGER – i en enkeltmandsturnering: én spiller – i en parturnering: to spillere, der spiller som makkere gennem hele turneringen – i en holdturnering: fire eller flere spillere, der udgør samme hold.
 
DOBLING – melding, der forøger antallet af spilpoint for modstandernes kontrakter, hvad enten de opfyldes eller går ned (se § 19A og § 77).
 
FARVE – en af fire grupper, som et spil kort består af; hver gruppe omfatter 13 kort og har et karakteristisk symbol: spar (S), hjerter (H), ruder (D) eller klør (C).
 
FORDÆKT KORT – kort, hvis billedside ikke er synlig for de øvrige spillere ved bordet.
 
FORMODET SPILFØRER – den spiller, som bliver spilfører, hvis der ikke sker nogen uregelmæssighed.
 
HOLD – to eller flere par, der spiller i forskellig retning ved forskellige borde, men til en fælles score (turneringsbestemmelserne eller propositionerne kan tillade hold med flere end fire spillere).
 
HONNØR – es, konge, dame, bonde eller 10'er.
 
HÅND – de kort, som en spiller oprindeligt har fået, eller den resterende del heraf.
 
INTERNATIONALE MATCHPOINT (IMP) – point, der tildeles efter en skala fastlagt i § 78B.
 
JUSTERET SCORE – score tildelt af turneringslederen (se § 12); den er enten »kunstig« eller »korrigeret«.
 
KAMPPOINT – point, der tildeles et hold som resultat af en sammenligning af de internationale matchpoint (imp), som et hold og dets modstander har opnået i en kamp.
 
KONTRAKT – forpligtelse for spilførers side til i den angivne benævnelse at vinde det antal træk, som slutbuddet angiver, hvad enten buddet er udoblet, doblet eller redoblet (se § 22).
 
KORTGIVNING – fordeling af et spil kort til de fire spillere.
 
KUNSTIG MELDING – 1. et bud, en dobling eller en redobling, der udtrykker anden information (ud over hvad bridgespillere i almindelighed anser for oplagt) end blot villighed til at spille i det seneste buds benævnelse. 2. En pas, som lover mere end en vis styrke. 3. En pas, som lover eller benægter værdier uden for den sidst nævnte farve.
 
LOVBRUD – en spillers overtrædelse af de bestemmelser, der fremgår af disse love eller af turneringsbestemmelserne.
 
LØBENDE STIK – stik, hvortil alle fire kort endnu ikke er vendt.
 
MAKKER – spiller, man spiller sammen med som en side mod de to andre spillere ved bordet.
 
MAPPE – turneringsmappe, som beskrevet i § 2.
 
MELDEFORLØB – proces, hvor spillerne ved hjælp af meldinger finder frem til kontrakten. Meldeforløbet begynder, når den første melding afgives. Bruges også om samtlige (hidtil) afgivne meldinger i et spil (se § 17).
 
MELDING – bud, dobling, redobling eller pas.
 
MISINFORMATION – når en side ikke redegør præcist for sin makkeraftale eller makkerforståelse, sådan som det ellers kræves af disse love eller turneringsbestemmelserne.
 
MODSPILLER – modstander til (den formodede) spilfører.
 
MODSTANDER – spiller fra den anden side; spiller fra det par, man spiller imod.
 
MTH – modstander(en) til højre.
 
MTV – modstander(en) til venstre.
 
OVERTRÆK – hvert stik, som spilførers side vinder ud over kontrakten.
 
PARPOINT – point, der tildeles en deltager som et resultat af sammenligning mellem to eller flere scorer (se § 78A).
 
PAS – melding, som angiver, at en spiller i denne melderunde ikke vælger at byde, doble eller redoble.
 
REDOBLING – melding, der forøger scoreværdien af vundne eller tabte kontrakter, meldt af ens egen side og doblet af en modstander (se § 19B og § 77).
 
RUNDE – del af sektion, som spilles, uden at spillerne vandrer.
 
SCORE – antal spilpoint, opnået i et spil.
 
SEKTION – længere periode, i løbet af hvilken et antal spil, som bestemt af turneringsarrangøren, skal spilles. (Sektioner i forhold til § 4, § 12C2 henholdsvis § 91 behøver ikke at have samme længde).
 
SIDE – to spillere, der udgør et makkerskab mod de to andre spillere ved bordet.
 
SLEM – kontrakt om at vinde seks træk (kaldet lilleslem) eller syv træk (kaldet storeslem).
 
SORTERET SPIL KORT – et spil kort, der ikke er blevet korrekt blandet.
 
SPIL – 1) de fire hænder, som oprindeligt givet og anbragt i en mappe, som spilles i en bestemt sektion; 2) kortene, som givet ved kortgivningen, betragtet som en enhed, der også omfatter meldeforløbet og spillet af kortene; 3) bidrag af et kort til et stik, inklusive det første kort, der betegnes udspillet; 4) samtlige foretagne spil (ud- og tilspil) i et spil; 5) samtlige meldinger og spil (ud- og tilspil) i et spil; 6) spilleperioden.
 
SPIL KORT – de 52 kort, som turneringsbridge spilles med.
 
SPILFØRER – den spiller, der – i det par, som angav slutbuddet – først afgav et bud i den benævnelse, slutbuddet har; denne bliver spilfører, når åbningsudspillet er vendt (se dog § 54A angående åbningsudspil uden for tur).
 
SPILLEPERIODE – begynder for et spil, når åbningsudspillet vendes. Deltagernes rettigheder i spilleperioden udløber på de tidspunkter, der fremgår af de relevante lovparagraffer. Selve spilleperioden udløber, når kortene tages ud af mappen til næste spil (eller når sidste spil i en runde er forbi).
 
SPILPOINT – point, der opnås af spilførers side for at opfylde kontrakten (se § 77 angående trækværdi og bonuspoint), eller som modspillerne opnår for stik, som spilfører mangler i at opfylde kontrakten (se § 77 angående straffe for undertræk).
 
STIK – enhed, hvormed kontraktens resultat bestemmes. Et korrekt stik består af fire kort, hvoraf spillerne efter tur har bidraget med ét kort hver, begyndende med udspillet.
 
STRAF – (se også berigtigelse) – disse love beskriver to slags straffe:
 
disciplinærstraffe, som idømmes for at opretholde høflighed og god orden (se § 91).
 
straffe for fejl i fremgangsmåden, som turneringslederen (ud over eventuel berigtigelse) kan idømme i tilfælde af overtrædelser af den korrekte fremgangsmåde (se § 90).
 
STRAFKORT – et kort, som skal behandles i henhold til § 50.
 
TAGET TILBAGE – bruges om en melding, et spil eller en anden handling, der annulleres som følge af en berigtigelse.
 
TILSPIL – spil af et kort til et stik efter udspillet.
 
TOTALPOINT – samlede antal spilpoint, opnået i en kamp (se § 78C).
 
TRUMF – hvert kort i den farve, som måtte være nævnt i kontraktens benævnelse.
 
TRÆK – hvert stik mere end seks, som spilførers side vinder.
 
TRÆKVÆRDI – spilpoint, vundet af spilførers side ved at opfylde kontrakten (se § 77).
 
TUR – efter tur: den orden med uret, som retten til at melde eller spille følger, og som det anbefales at kortene gives i, et ad gangen; i tur: korrekt tidspunkt, hvor det er tilladt en spiller at afgive en melding eller spille et kort.
 
TURNERING – konkurrence bestående af en eller flere sektioner.
 
UDGANG – 100 eller flere spilpoint i trækværdi, vundet i ét spil (se § 77).
 
UDSPIL – første kort, der spilles i et stik.
 
UFORSÆTLIG – om en handling, som en spiller foretager uden af have handlingen i tankerne.
 
UNDERTRÆK – hvert stik, som spilførers side mangler i at opfylde kontrakten (se § 77).
 
UREGELMÆSSIGHED – lovbrud eller anden afvigelse fra den korrekte fremgangsmåde.
 
UVEDKOMMENDE – ikke en del af bridgespillets lovbestemte fremgangsmåde.
 
ZONESTILLING – vilkår for tildeling af bonuspoint og straf for undertræk (se § 77).
 
ÅBNINGSUDSPIL – det kort, der spilles ud til første stik.